BULETIN INFORMATIV
publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public


Persoana responsabilă cu primirea solicitărilor în baza Legii nr. 544/2001:
- Marina-Ioana MANEA - secretar general al comunei Bulz - contact: 0743 160 846

Primăria comunei Bulz, prin grija Secretarului general al comunei, are obligaţia de a comunica din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.


Lista documentelor de interes public produse şi/sau gestionate prin Consiliul Local şi prin aparatul de specialitate al Primarului comunei Bulz, altele decât cele puse la dispoziţie din oficiu şi care se comunică la cererea persoanelor interesate, sunt următoarele:
1)Hotărârile cu caracter normativ ale CL şi procesele – verbale privind desfăşurarea şedinţelor de CL. Hotărârile CL care au caracter individual se comunică doar persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
2)Dispoziţiile primarului emise cu caracter normativ. Dispoziţiile primarului cu caracter individual se comunică numai persoanelor interesate sau organelor/instituţiilor care potrivit competenţelor au dreptul să solicite astfel de informaţii;
3)Referatele de aprobare şi de specialitate care au stat la baza emiterii/adoptării actelor administrative cu caracter normativ;
4)Rapoartele anuale întocmite conform Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională şi a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public;
5)Componenţa nominală a Consiliului Local, inclusiv apartenenţa politică, comisiile de specialitate;
6)Regulamente de organizare si funcţionare ale CL, ale aparatului de specialitate al primarului, regulament de ordine interioară şi alte asemenea regulamente;
7)Rapoarte anuale de activitate întocmite de primar şi consilierii locali;
8)Rapoarte anuale, trimestriale sau semestriale, întocmite pe domenii de activitate şi în condiţiile legii care nu conţin date cu caracter personal;
9)Documente care conţin date statistice la nivelul comunei;
10)Statutul comunei, informările întocmite de primarul comunei privind starea economico – socială şi de mediu precum şi informările privind modul de ducere la îndeplinire a hotărârilor de consiliu local;
11)Evidenţa creditelor bugetare, informările periodice de execuţie venituri;
12)Situaţii privind stadiul lucrărilor de investiţii, note de constatare privind respectarea programului de investiţii, procese – verbale de recepţie finală, procese – verbale de recepţie calitativă;
13)Procese – verbale de constatare avarii la reţelele edilitare, procese-verbale de verificare a serviciilor publice de la nivelul primăriei/comunei, note de constatare privind respectarea programului de reparaţii curente;
14)Publicaţii de vânzare în cadrul procedurii de executare silită;
15)Publicaţii de căsătorie;
16)Citaţiile trimise de instanţele judecătoreşti în cadrul procedurii de citare prin afişare;
17)Propuneri de la cetăţeni;
18)Declaraţiile de avere şi de interese;
19)Lista actelor normative potrivit cărora primarul poate constata contravenţii şi aplica sancţiuni, precum şi persoanele împuternicite în acest sens;
20)Lista p – v constatare a contravenţiilor;
21)Minutele dezbaterilor publice;
22)PUG -ul, Regulamentul de urbanism,  PUZ -urile, PUD – urile, planurile de situaţie, amplasamente cu mobilier stradal şi construcţii provizorii;
23)Documentaţiile cu caracter tehnic, de urbanism şi amenajarea teritoriului, precum şi alte reglementări urbanistice care au stat la baza autorizaţiilor de construcţie/ desfiinţare ( se pot consulta exclusiv la sediul primăriei, numai de cei care pot face dovada că sunt direct interesaţi sau potenţial afectaţi de prevederile acestora );
24)Lista autorizaţiilor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare eliberate;
25)Situaţia statistică privind activitatea de stare civilă;
26)Evidenţa dosarelor de tutelă, curatelă, asistenţă socială a persoanelor vârstnice;
27)Lista beneficiarilor venitului minim garantat, activităţile şi locul în care se prestează munca în folosul comunităţii, prezenţa lunară la muncă a beneficiarilor ajutorului social;
28)Planul anual al achiziţiilor publice, lista achiziţiilor publice, a licitaţiilor sau concesionărilor, închirierilor efectuate;
29)Dosarul achiziţiilor publice, a altor licitaţii publice, concesionări, închirieri efectuate, inclusiv contractele de achiziţii de bunuri, lucrări sau servicii şi procesele verbale de adjudecare;
30)Documentaţiile privind schimburile de teren efectuate;
31)Documentaţiile pentru expropriere de teren pentru cauză de utilitate publică;
32)Documentaţiile pt organizarea concursurilor pentru posturile vacante;
33)Nivelul impozitelor şi taxelor locale stabilite conform HCL – urilor, modul de calcul al acestora, facilităţile fiscale de care beneficiază anumite categorii de persoane.


Următoarele informaţii produse si/sau gestionate, prin Consiliul Local Bulz si aparatul de specialitate al Primarului comunei Bulz se exceptează de la liberul acces la informaţiile de interes public:
a) informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;
b) informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii;
c) informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală ori industrială, precum şi principiului concurentei loiale, potrivit legii;
d) informaţiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;
f) informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părţile implicate în proces;
g) informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.sus